گالری تصاویر

گواهینامه های اخذ شده چاووش
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون
سومين نمايشگاه تخصصی مخابــرات
شانزدهمين نمايشگاه بين المللی کامپيوتر و اتوماسيون
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر – آذر 1381
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر – اردیبهشت 1381
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر – آذر 1380
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر – آذر 1379
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر – آذر 1378
فهرست