نظرسنجی

ويژگی های نرم افزار نظرسنجی :

–         تعريف نظرخواهی های مختلف بنا به نيازهای مختلف سايت ويا Package های مختلف موجود در سايت .

–         مديريت نظرخواهی ها ، کاملا Dynamic و قابل تغيير می باشد .

–         هر نظر خواهی می تواند دارای دو نوع سوال بنا به نياز و تعريف مدير می باشد .

–         دو نوع سوال شامل سوالات تشريحی و سوالات چند گزينه ای می باشد .

–         سوالات چند گزينه ای می توانند دارای جوابهای مختلف و بنا به نياز و با تعريف مدير باشند .

–         قابليت LOG از مسير طی شده در سايت توسط کاربر

–         قابليت Backup از داده های مختلف در قسمت های مختلف سايت

–         ارائه Web Service با Interaction بالا برای نمايش واسط های گرافيکی

–         مثل نمودارهای بازديد و گرفتن اطلاعات از کاربر در موارد مختلف سايت

فهرست