مدیریت مناقصات و مزایدات

ويژگی های نرم افزار مناقصات و مزايدات :

بخش اول :

سيستم اعلام کنترل مربوط به هر نوع دعوت به همکاری که مراحل زير را بصورت خودکار و الکترونيکی انجام می دهد .

–         اعلام فراخوان در زمان معين همراه با شرايط لازم

–         دريافت اسناد تقاضای شرکت در فراخوان

–         ارسال يا ارائه اسناد شرکت در فراخوان

–         دريافت پاسخ فراخوان

–         اعلام برنده يا برندگان بصورت عمومی يا خصوصی

–         ارسال پيش نويس و ساير مدارک جهت عقد قرارداد

بخش دوم :

يک قسمت تلفيقی از امکانات محصول موجود و تعدادی از خدمات اضافه برای اعضای سايت است به طوری که هر يک از کاربران می توانند از طريق فرم موجود در سايت، کد اشتراک و رمز ورود شخصی دريافت کرده و برای ورود به بخش دوم سايت از آن استفاده کنند. کاربرانی که به بخش سوم دسترسی دارند علاوه بر امکانات موجود در بخش اول امکان دريافت اسناد مربوط به هر يک از آگهی ها را خواهند داشت ( در صورت وجود دريافت نمايد) همچنين امکان تغيير اطلاعات شخص و رمز ورود نيز برای کاربران فراهم است.

بخش سوم :

اين بخش، بخش مديريتی سايت به حساب می آيد، تنها کاربران دارای کلمه کاربری و رمز ورود به اين قسمت دسترسی دارند. کاربران اين بخش از مديريت سايت و گروه های مختلف تشکيل شده است که مدير سايت بعنوان اصلی ترين کاربر توانائی ايجاد، تفسير و حذف کليه اطلاعات سايت از جمله اعضا کاربران ، آگهی ها، موسسات و اطلاعيه ها و . . . دارا می باشد. گروه های مختلف ديگر شامل کاربران حوزه ستادی ، شرکت های مادر تخصصی، شرکتهای تابعه و وابسته، شرکتهای اقماری و . . . می باشد که هر کدام از مشترکان اين دسته ها توانائی مديريت آگهی های حوزه ای خود را دارا       می باشند. همچنين برای هر گروه کاربری با عنوان کاربر امور نظارتی تعريف می شود که توانائی بازديد و بررسی آگهی های حوزه خود را دارا می باشد.

فهرست