مدیریت اخبار و روابط عمومی

ويژگی های نرم افزار اخبار :

–         وارد کردن و مديريت هر تعداد دسته خبری برای اخبار

–         وارد کردن و مديريت هر تعداد خبر در دسته های خبری

–         برای وارد کردن و ويرايش اخبار Web Base. قراردادن ويرايشگر

–         تعيين حالتهای نمايش برای اخبار مانند معلق و آمده و به اتمام رسيده

–         تعيين هر تعداد کاربر با سطح دسترسی محدود برای وارد کردن خبر تنظيم مدت زمان نمايش خبار

–         تعريف قابلهای گرافيکی برای وارد کردن اخبار

–         گزارشگيری و آمارگيری هايي از تعداد بازديدکنندگان خبر

–         تعيين منبع خبر به همراه آدرس اينترنتی منبع

–         قراردادن عکس و تصوير و هر نوع فايل اطلاعاتی ديگر برای اخبار

–         تعيين اخبار در ارتباط با خبر وارد شده

–         جابجائی خبر در سطح دسته های مختلف

–         جابجائی دسته های خبری

–         قابليت ارائه تمام واسط های گرافيکی خبری به صورت Web Service

–         تعريف سردبير و قابليت تاييد خبر برای نمايش آن

–         آرشيو خودکار خبرها بعد از تعيين تاريخ توسط Admin

–         قابليت دسته بندی خودکار خبرها بر اساس کلمات کليدی

–         اضافه کردن يک واسط تاريخ فارسی برای قسمت Admin

–         قابليت اضافه کردن زير خبر برای هر خبر

–         قابليت صفحه بندی و شماره گذاری خبر

–         قابليت Slide show برای عکس های مربوط به هر خبر

فهرست