ماموریت و زمینه های فعالیت

استفاده از فن آوری اطلاعات برای زندگی بهتر

ماموريت اصلی شرکت چاووش، فعال سازی کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک فن آوری نوين متحول کننده در زندگی افراد و فعاليت سازمان ها و استفاده از مزين های آن برای افزايش بهره وری، کاهش هزينه ها و بهبود کارها در جامعه است.
در همين راستا، چاووش نه تنها ارائه محصولات و يا خدمات مربوطه را وظيفه خود می داند بلکه سعی دارد در عين حفظ حوزه تخصصی و کاری خود، نيازهای تخصصی مشتريان در اين حوزه را برای حصول بهتر اهداف مورد نظر و روان سازی فرآيند حرکت به سمت کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات برآورده نمايد.
از طرف ديگر با توجه به نو بودن بيشتر کاربری های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه ما، معرفی و ايجاد آشنائی لازم برای کاربری های مذکور در ليست فعاليت های اين شرکت قرار دارد و اين شرکت علاوه بر تدوين و معرفی ابزارها و روش های نوين فن آوری پارامترهای فرهنگی و بومی را در نظر گرفته و به اين ترتيب زمينه استفاده موثر از اين کاربری ها را فراهم نمايد.
زمينه های فعاليت:

  • طراحی ، پياده سازی و نگهداری شبکه های مخابراتی و ديتا
  • ارائه راه حل های پرتال و اينترانت سازمانی
  • نصب و استقرار وب سايت و راه حل های تجارت الکترونيک
  • طراحی و توليد نرم افزارهای سازمانی به سفارش مشتری
  • آموزش انفورماتيك

دامنــه خدمـات:

مشاوره و تدوين استراتژی
به کارگيری موثر مزيت های فن آوری اطلاعات و حصول اهداف مورد نظر از پياده سازی آن از دغدغه های رايج امروزه مديران در سازمان های پوياست. در اين راه چاووش می تواند به پشتوانه تخصص و تجربه های بدست آمده از پروژه های متعدد از مراحل اوليه تحقيق و امکان سنجی روش ها تا مراحل تدوين وضع مطلوب و مراحل اجرائی در کنار تصميم سازان سازمان بوده و با ارائه گزارشات و اطلاعات مورد نظر تصميم گيری موثر را سهولت بخشد. بديهی است با توجه به ماهيت فن آوری، وجود طرح تدوين شده قبل از انجام هر پروژه تاثير بسياری بر حصول نتايج با زمان و هزينه کمتر خواهد داشت.

تهيه و تامين تجهيزات و راه کارها
در موفقيت هر طرح اجرائی تامين به موقع عناصر لازم تاثير گزار است. شرکت چاووش می تواند تجهيزات سخت افزاری مورد نظر در هر پروژه را مستقيما و يا از طريق همکاران تجاری خود برای مشتريان فراهم نمايد. ارتباط مستقيم اين شرکت در تامين تجهيزات شبکه از منابع بدون واسطه و همچنين تخصص و تجربه کاشناسان در شناسائی و انتخاب تجيزات مناسب نقطه قوت چاووش در تامين و پشتيبانی اين تجهيزات خواهد بود.

توليد و تامين نرم افزار
استفاده از نرم افزارهای مناسب و منطبق بر نيازهای سازمان برای حصول اهداف طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات و انجام فرآيندهای کاری با روش های نوين لازمه اصلی سازمان های رو به رشد است. در اين راستا چاووش می تواند در کليه مراحل شناخت و بررسی نيازها، تدوين مشخصات سيستم و تامين نرم افزار از طريق استقرار بسته های آماده، بومی سازی يا اختصاصی سازی راه حل های موجود و يا توليد نرم افزار بر مبنای متودولوژی های مطرح جهانی زمينه را برای حرکت سازمان به سمت اهداف مورد نظر فراهم سازد.

نصب، راه اندازی و استقرار
ترکيب تيم شبکه و نرم افزار و حضور گروه آموزشی آشنا با مسائل آموزش سازمانی قابليت بالائی را در نصب، استقرار، آموزش و به کارگيری راه حل های فن آوری اطلاعات به چاووش داده است. با توجه به حضور کارشناسان تمام وقت و مسلط در حوزه های مختلف، اين شرکت می تواند طرح های انتقالی فن آوری شامل به کارگيری يا جايگزينی ابزارهای جديد را در کمترين زمان و با تاثير بسيار کمی در روندهای کاری سازمان اجرا نموده و با آموزش صحيح و فراگير ضريب نفوذ فن آوری را افزايش دهد.

پشتيبانی و نگهداری
پس ار استقرار ابزارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات نياز به پشتيبانی و به روز رسانی مستمر آنها منطبق با نيازها و کاربری های سازمان می باشد. نگهداری صحيح و اصولی ابزارها منطبق بر روش های مستند و استاندارد نه تنها هزينه های مالکيت فن آوری را تا حد قابل قبول پاييد می آورد بلکه با افزايش زمان استفاده موثر و تضمين در دسترس بودن خدمات در مواقع لازم استفاده از سرمايه گزاری انجام شده را به حد اکثر می رساند. چاووش پس از استقرار راه کار، دامنه خدمات خود را تا فعال سازی کامل کاربری های مد نظر و پشتيبانی مستمر خدمات راه اندازی شده را برای اطمينان از استفاده موثر دائمی ادامه می دهد.

فهرست