زیرساخت دیتا و تجهیزات انتقال

يکی از فاکتورهای موثر در انجام موثر و به موقع پروژه های توسعه يا ايجاد زيرساخت های داده در سازمان ها تامين تجهيزات بر اساس طرح توسعه از منابع مطمئن و مطابق با برنامه ريزی اجرائی است. شرکت چاووش با پشتوانه تجربه خود در پروژه های مختلف طی سالهای گذشته اين منابع تامين را شناسايی نموده است و می تواند به پشتوانه ارتباط نزديک با آنها، تجهيزات لازم در اجرای پروژه های شبکه داده اعم از تجهيزات فعال و غير فعال و همچنين تجهيزات انتقال مخابراتی را طبق برنامه تامين و با هزينه مناسب در اختيار تيم های اجرايی قرار دهد. همچنين با توجه به وجود رده های مختلف کيفی برای برخی محصولات، چاووش خود را متعهد می داند تامين اين نوع تجهيزات را با ارائه اطلاعات کامل در خصوص محل ساخت و سوابق کيفی محصول به کارفرما و اخذ نظر نهايی انجام دهد.

فهرست