دیدگاه مدیران و کارکنان چاووش

ما به دنبال آينده ای روشن و سرشار از چالش پيشرفت هستيم.

مديران و کارکنان چاووش موفقيت خود رادر گرو ايجادارزش افزوده برای مشتريان،کارکنان،همکاران صنفی و جامعه می دانند و بر اين باورندکه کسب درآمدپايدار تنها در کنار ايجاد ارزش و تاثير مثبت در زندگی خود و ديگران امکانپذير است.
ما باور داريم که با استفاده از فن آوری می توانيم به جامعه خود کمک نموده و رفاه و سهولت بيشتری را به مشتريان خود ارائه نماييم، فاصله خود را با کشورهای پيشرفته در تمام ابعاد کاهش دهيم، فرهنگ و ميراث ارزشمند خود را بهتر به جهانيان ارائه کنيم و محيط کاری خوبی را برای خود و همکارانمان فراهم نمايييم.
مشتريان ما افرادی هستند که می خواهند روشهای جديدی از زندگی کردن يا کارکردن را تجربه نموده با آگاهی، سرعت و سهولت بيشتر، توانمنديهای بالقوه خود را بالفعل درآورند. ما وظيفه خود می دانيم که نيازهای آنها را در حوزه اطلاعات و ارتباطات شناخته و برای برطرف کردن آن تمام سعی خود را بنمائيم.
برای مديران و کارکنان چاووش،نقش مشتری به عنوان علت وجودی شرکت، نقش اصلی بوده و حفظ منافع، شخصيت و احترام وی سرلوحه تمام فعاليتهای شرکت است. به همين دليل حفظ ارتباط پايدار و بلند مدت با مشتريان به عنوان اولين اولويت در دستور کار شرکت قرار دارد چرا که ما اعتقاد داريم هميشه بودن و ماندن بر سودهای مقطعی و کوتاه مدت ارجهيت دارد.
سرمايه اصلی شرکت کارکنان آن بوده که با علم ، دانش، خلاقيت ، ابتکار ، نوآوری و انگيزه سبب توسعه و بهبود و رشد مداوم شرکت می شوند. به باور ما، ايجاد زندگی بهتر برای همکاران و فضای سالم رقابتی برای کار بهتر و با کيفيت بيشتر در فضای همکاری صنفی از لازمه های کار صادقانه است.
کارکنان چاووش کار را بهانه ای برای به کار بستن آموخته های خود از دانشگاه و بازار برای کسب درآمد در سايه درستی کردار و گفتار و ايجاد ارزش می دانند. به عقيده ما شغلی که تنواند برای جامعه و کارکنان خود مفيد باشد پايدار نخواهد ماند. ما نسل جديدی از شرکتهای خصوصی هستيم که بقا و رشد مداوم در دستور کارمان قراردارد و هميشه به دنبال آن هستيم که راه بهتر انجام دادن کارها را يافته و به کار گيريم و در اين راه مشتاق آموختن و دانستن نظرات سازنده هستيم.چاووش پنجره ای به جهان جديد است که توجه به مشتريان و کارکنان و درک و برآورده ساختن نيازهای آنها و حفظ ارزشهای متعالی انسانی و اخلاقی در حوزه رقايت و تجارت را وظيفه خود می داند.

 

فهرست