انتشارات و مقالات

حمایت از نشر کتاب ببخش و بگیر

حمایت از نشر کتاب ببخش و بگیر کتاب ببخش و بگیر ترجمه عنوان اصلی Give And Take توسط نشر آموخته و به همت آقای علیرضا خاکساران به فارسی برگردان شده…

ارائه مقاله Wide-AdGraph

ارائه مقاله Wide-AdGraph: Detecting Ad Trackers with a Wide Dependency Chain Graph پیرو همکاری مشترک گروه تحلیل داده های مخابراتی مستقر در استودیو نوآوری شرکت چاووش و مرکز هوش مصنوعی…
فهرست