متودلوژی ساخت

 

تحليل ، مدلسازی و پياده سازی

 

بطور کلی مراحل پياده سازی يک نرم افزار طبق استاندارد Waterfall model مراحل زير را دارا می باشد :

تجزيه و تحليل طراحی
پياده ساز ی
تست
توزيع 

اين نوع ساختار در پياده سازی بسياری از نرم افزارها به کار گرفته می شود اما اگر در اين نوع ساختار در مرحله تجزيه و تحليل پروژه خطايي رخ دهد ريسکهای بسيار جدی در عدم درک نيازمشتری به وجود می آيد . حتی اگر مراحل اساسی مديريت نيازها بدون خطا انجام شود اين احتمال وجود دارد که پس از انجام مراحل طراحی، کد، يک پارچه سازی و تست ، محصول نهايي آن چيزی نباشد که مشتری در نظر دارد.  بنابراين به نظر می رسد استفاده از Waterfall model برای طراحی وب سايت از ريسک بالائی برخوردار باشد .

روش ديگر در اجرای سايت استفاده از روش Iterative Incremental بصورت تکرار و توسعه می باشد . در حقيقت اين نوع پياده سازی روش گسترش منطقی روشهای سنتی Waterfall Model می باشد ولی به صورت کاملا ضابطه مند و محکم .

 

اين نوع پياده سازی به 4 فاز تقسيم می شود که به ترتيب انجام می شود :

آغـــــاز
مهــارت
ساخت

انتقــال

 

آغاز  Inception

فاز آغاز پروژه شامل مشخص کردن محدوده سايت و تعاريف عمومی مورد نياز در آن می باشد . عامل های در ارتباط با سايت و مستند سازی آنها در اين بخش انجام می شود .

 

اين فاز شامل موارد زير می باشد :

1.       يک سند روشن از تعريف پروژه

2.       تحقيقات در مورد نيازهای طرح

3.       فهرست اوليه پروژه

4.       ارائه راه حل تجاری شامل شرايط مورد نياز ، زمان انجام پروژه ، پيش بينی های مالی و ....

 

فاز مهارت  Elaboration

در اين مرحله تحليل مساله ، طرح سايت و از بين بردن مراحل ريسک پروژه انجام می شود . بدين شکل يک ديد کلی نسبت به سايت به دست می آيد ولی اين ديد عميق نخواهد بود . در اين مرحله Use case های موجود در سيستم به دست می آيد که در درک اهداف سايت موثر می باشد . در اين مرحله مقداری طراحی ، تجزيه و طرح معماری صورت می گيرد . در اين مرحله SRS ( مشخصات در خواست سايت ) از طرف شرکت به NIOPPC  تحويل داده  می شود که شامل جزييات درخواستهای سايت می باشد .

مراحل ساخت Construction

در مرحله ساخت ، سايت مورد نظر بعنوان توليد نهايي بدست می آيد . در اين فاز از پروژه محصول شبيه به مدل سنتی با انجام چند مرحله تکرار به دست می آيد که هر تکرار شامل روش قديمی مدل Waterfall  خواهد بود . با انجام هر مرحله تکرار در کوتاهترين زمان ممکن ما از تمام مشکلات موجود در سايت مورد نظر آگاه می شويم . اين مرحله می تواند به صورت موازی و به صورت توليد Component های مختلف سايت انجام پذيرد . توليد موازی به اين معنی است که چندين گروه برنامه نويسی می توانند بر روی اجزای سايت کار کنند و سپس کل سيستم را جمع کنند . از آنجا که تحليل و طراحی سيستم به صورت کامل در فاز قبلی انجام گرفته است در فاز ساخت در کمترين مدت زمانی کل سايت با هم ترکيب می شود و وارد مرحله تست می گردد .

 

nemodar.jpg

 


مرحله انتقال Transition

فاز نهايي شامل حرکت به طرف محصول نهايي برای سايت مورد نظر می باشد . فعاليتهای معمول در اين فاز شامل موارد زير است :

1.       تهيه نسخه بتا سايت برای آزمايش

2.       تست سايت و اجرای آن در موازات سيستم قبلی که در نهايت با سيستم مورد تست تعويض می شود .

3.       تعويض و تبديل داده ها از سايت قبلی به سايت جديد .

4.       آموزش کاربران

 

برای پياده سازی سايت مورد نظر با توجه به ساختار توزيع شده پروژه ، به مدل سازی طرح قبل از ساخت و توليد طرح نياز می باشد . اين مدل برای ارتباط افراد گروههای پروژه با يکديگر و نيز اطمينان از ارزيابی معماری مورد استفاده بسيار ضروری می باشد . به همين دليل طبق طرح پيشنهادی در اين سايت از مدل Interative Incremental استفاده می شود که در حال حاضر RUP به عنوان مشهورترين مثال از اين نوع مدل می باشد که توسط شرکت Rational تهيه شده است و به عنوان مکمل UML مورد استفاده قرار میگيرد . در تمامی مراحل مختلف توضيح داده شده از نرم افزار Rational Rose و سيستم يکپارچه UML استفاده خواهد شد تا يکپارچگی و استاندارد بودن سايت برای تغييرات مورد نياز در زمانهای آينده حفظ شود .

 

891