مشاوره وطراحی مراکزداده سازمانی


با توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و افزايش نفوذ آن در کشور طی سالهای گذشته، نياز به مراکز نگهداری و پردازش اطلاعات و همچنين بسترهای ارتباطی افزايش يافته و ايجاد مراکز داده با ظرفيت بالا و قابليت اطمينان و مهيا بودن خدمات از اهميت بيشتری برخوردار شده است. از نظر قابليت اطمينان و مهيا بودن سرويس مراکز داده بر اساس استاندارد مرجع
TIA-942 به چهار گروه Tier1 تا Tier4 تقسيم می شوند که در آن قابليت اطمينان و هزينه از Tier4 به Tier1 بيشتر می شود.

علاوه بر استاندارد مذکور، به تازگی انجمن Bicsi مستندی را تحت عنوان Bicsi 002 2010 ارائه نموده است که در آن کليه نيازهای يک مرکز داده مدرن بسيار بيشتر بررسی شده و همچنين در آن برای اولين بار روشها و مراحل طراحی و ساخت مراکز داده معرفی شده اند. در طراحی و اجرای چنين مراکزی پيش بينی امکانات مختلف محيطی از جمله تخصيص فضاهای عملکردی، کانال های ارتباطی، کف های کاذب، مقابله با اثرات محيطی (زلزله، سيل و ...)، کابل کشی ساخت يافته با توزيع بالا، زيرساخت شبکه با افزونگی زياد و ... از يک طرف و ايجاد سيستم های مختلف از جمله سيستم های خنک کننده پيشرفته، برق پشتبيان، سيستم های نظارتی، مرکز عمليات شبکه و ... الزامی است تا آنجا که طراحی مراکز داده بزرگ از مرحله طراحی ساختمان آغاز شده و در کليه مراحل اجرايی جاری می گردد.

clip_image002.jpg

در همين راستا شرکت چاووش  اقدام به گردآوری دانش فنی و تيم متخصص برای ارائه خدمات مشاوره مهندسی و پياده سازی در حوزه تخصصی مراکز داده و شبکه های بزرگ نموده و خوشبختانه تا کنون موفق شده است پروژه های متعددی را در اين خصوص به انجام رساند.

clip_image003.jpg

تمرکز واحد شبکه اين شرکت که از ابتدای تاسيس شرکت فعال بوده و از سال 1385 به واحد زيرساخت های داده و مخابرات تغيير نام داده است بر مشاوره، طراحی و تامين برای پروژه های راه اندازی مراکز داده، شبکه های بزرگ سازمانی و زيرساخت های ارتباطی در مجتمع های صنعتی و شهرک ها می باشد. تيم طراحی مراکز داده اين شرکت مشتمل بر زير گروه های مشاوره و جانمايی، طراحی زيرساخت فيزيکی، تاسيسات مکانيکی، تاسيسات الکتريکی و ... با بهره مندی از متخصصين تاييد شده در هر حوزه به صورت يک مشاور راه حل کامل می تواند کليه نيازهای کارفرما را از مرحله طراحی مفهومی و انتخاب مکان تا تهيه طرح تفصيلی و جزئيات اجرای و نظارت کامل برطرف نمايد.

 

 

dade.jpg

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.